27 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Ba, 22 Tháng Năm, 2018.
[vcex_spacing]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 9 NĂM HỌC 2016 - 2017

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue”][b;align-center]M%C3%94N,[b;align-center]TH%E1%BB%A8,[b;align-center]GI%E1%BB%9C,[b;align-center]GI%C3%81O%20VI%C3%8AN|[b]To%C3%A1n%20Chuy%C3%AAn%20TC9.1,7,18h00%20-%2021h00,[align-left]Th%E1%BA%A7y%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Giang%20-%20Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng|[b]To%C3%A1n%20Chuy%C3%AAn%20TC9.2,7%2C%20CN,17h30%20-%2019h30,[align-left]Th%E1%BA%A7y%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Giang%20-%20Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng|[b]L%C3%BD%20Chuy%C3%AAn%20LC9.1,7,14h00%20-%2017h00,[align-left]C%C3%B4%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C5%A9%20B%C3%ADch%20H%E1%BA%B1ng%20-%20C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%BAc%20|[b]H%C3%B3a%20Chuy%C3%AAn%20HC9.1,3%2C6,14h00-15h30,[align-left]C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20|[b]Anh%20Chuy%C3%AAn%20AC9.1,3%2C%206,17h30%20-%2019h30,[align-left]C%C3%B4%20Tr%E1%BB%8Bnh%20L%C3%AA%20Hoa%20|[b]Sinh%20Chuy%C3%AAn%20Si9.1,4,14h00%20-%2016h00,[align-left]C%C3%B4%20Hu%E1%BB%B3nh%20%C3%81i%20T%C3%A2m%20|[b]S%E1%BB%AD%20Chuy%C3%AAn%20S9.1,CN,14h00%20-%2016h00,[align-left]C%C3%B4%20Tr%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%8B%20Huy%E1%BB%81n%20|[b]%C4%90%E1%BB%8Ba%20Chuy%C3%AAn%20D9.1,CN,14h00%20-%2016h00,[align-left]C%C3%B4%20Tr%E1%BA%A7n%20Di%E1%BB%87u%20Th%C3%BAy%20|[b]To%C3%A1n%209.1,CN,18h00%20-%2021h00,[align-left]C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20%E2%80%93%20Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng|[b]V%C4%83n%209.1,3,16h00%20-%2018h00,C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Thanh|[b]Anh%209.1,4,17h30%20-%2019h30,C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn|[b]Anh%209.2,5,17h30%20-%2019h30,C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn[/vc_table]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 9 NĂM HỌC 2015 - 2016

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue”][b;align-center]M%C3%94N,[b;align-center]L%E1%BB%9AP,[b;align-center]TH%E1%BB%A8,[b;align-center]GI%E1%BB%9C,[b;align-center]GI%C3%81O%20VI%C3%8AN,[b;align-center]%C4%90%E1%BB%8AA%20%C4%90I%E1%BB%82M,[b;align-center]T%C3%80I%20LI%E1%BB%86U|V%C4%83n,[b]V9.1,3,18h00-19h30,[align-center]C%C3%B4%20Cao%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn,CS2,|Anh,[b]A9.3,4,18h00-20h00,[align-center]C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn,CS1,|Anh,[b]A9.2,5,17h45-19h45,[align-center]C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn,CS1,|Anh,[b]A9.1,7,14h00-16h00,[align-center]C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn,CS1,|To%C3%A1n,[b]T9.1,CN,14h00-17h00,[align-center]Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng%20-%20Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,CS1,[/vc_table]

Cơ sở 1: Nhà B8, ngõ 23 Đỗ Quang

Cơ sở 2: Văn: Văn: số 28 ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc

[vcex_spacing]