27 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Ba, 22 Tháng Năm, 2018.
[vcex_spacing size=”60px”]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 8 NĂM HỌC 2016 - 2017

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue”][align-center]M%C3%94N,[align-center]TH%E1%BB%A8,[align-center]GI%E1%BB%9C,[align-center]GI%C3%81O%20VI%C3%8AN|[b]G%C3%93I%20H%E1%BB%8CC%20T%E1%BA%ACP%20%C4%90%E1%BA%B6C%20BI%E1%BB%86T%20TO%C3%81N,2-6,14h00%20-%2016h00,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng%20-%20Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng|[b]G%C3%93I%20H%E1%BB%8CC%20T%E1%BA%ACP%20%C4%90%E1%BA%B6C%20BI%E1%BB%86T%20V%C4%82N,4,14h00%20-%2016h00,C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ho%C3%A0i%20Thanh|[b]G%C3%93I%20H%E1%BB%8CC%20T%E1%BA%ACP%20%C4%90%E1%BA%B6C%20BI%E1%BB%86T%20ANH,7,14h00%20-%2016h00,C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn|[b]To%C3%A1n%20N%C3%A2ng%20cao%20TNC8.1,4,14h00%20-%2017h00,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng%20-%20Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng|[b]To%C3%A1n%20Chuy%C3%AAn%20TC8.1,2%2CCN,14h00%20-%2016h00,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng%20|[b]L%C3%BD%20Chuy%C3%AAn%20LC%208.1,CN,14h00%20-%2016h00,C%C3%B4%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C5%A9%20B%C3%ADch%20H%E1%BA%B1ng|[b]H%C3%B3a%20Chuy%C3%AAn%20HC%208.1,CN,14h00%20-%2016h00,C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20|[b]Anh%20Chuy%C3%AAn%20AC%208.1,7,16h00%20-%2018h00,C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn|[b]To%C3%A1n%208.1,6,17h30%20-%2020h30,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng%20%E2%80%93%20C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20|[b]V%C4%83n%208.1,2,15h00%20-%2017h00,C%C3%B4%20Cao%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn|[b]Anh%208.1,2,17h30%20-%2019h30,C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn[/vc_table]

 

 

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 8 NĂM HỌC 2015 - 2016

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue”][align-center]M%C3%94N,[align-center]L%E1%BB%9AP,[align-center]TH%E1%BB%A8,[align-center]GI%E1%BB%9C,[align-center]GI%C3%81O%20VI%C3%8AN,[align-center]%C4%90%E1%BB%8AA%20%C4%90I%E1%BB%82M,[align-center]T%C3%80I%20LI%E1%BB%86U|Anh,[b]A8.1,2,17h30-19h30,[align-center]C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn,CS2,|V%C4%83n,[b]V8.1,2,14h00-16h00,[align-center]C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0i%20Thanh,CS1,|H%C3%B3a%20chuy%C3%AAn,[b]HC8.1,5,16h00-18h00,[align-center]C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng,CS1,|V%C4%83n,[b]V8.1,6,18h00-20h00,[align-center]C%C3%B4%20Cao%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn,CS2,|To%C3%A1n%20chuy%C3%AAn,[b]TC8.1,7,18h00-21h00,[align-center]Th%E1%BA%A7y%20Qu%C3%A1ch%20V%C4%83n%20Giang-Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,CS1,|To%C3%A1n%20chuy%C3%AAn,[b]TC8.2,7,18h00-21h00,[align-center]Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng-Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,CS1,|To%C3%A1n,[b]T8.2,CN,18h00-21h00,[align-center]Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng-C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng,CS1,|L%C3%BD%20chuy%C3%AAn,[b]LC8.1,,%20,[align-center]C%C3%B4%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C5%A9%20B%C3%ADch%20H%E1%BA%B1ng-C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20C%C3%BAc,CS1,[/vc_table]

Cơ sở 1: Nhà B8, ngõ 23 Đỗ Quang

Cơ sở 2: Anh: P803, 24T Hapulico, số 85 Vũ Trọng Phụng

Văn: số 28 Ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc

[vcex_spacing]