26 C
Hà Nội, Việt Nam
Chủ Nhật, 22 Tháng Tư, 2018.
[vcex_spacing size=”60px”]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 7 NĂM HỌC 2016 - 2017

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue”][b]M%C3%B4n,[b]Th%E1%BB%A9,[b]Gi%E1%BB%9D,[b]Gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn|[b]G%C3%93I%20H%E1%BB%8CC%20T%E1%BA%ACP%20%C4%90%E1%BA%B6C%20BI%E1%BB%86T%20TO%C3%81N,2-6,18h00%20-%2020h00,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng%20-%20Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng|[b]G%C3%93I%20H%E1%BB%8CC%20T%E1%BA%ACP%20%C4%90%E1%BA%B6C%20BI%E1%BB%86T%20V%C4%82N,4,18h00%20-%2020h00,C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Thanh%20B%C3%ACnh|[b]G%C3%93I%20H%E1%BB%8CC%20T%E1%BA%ACP%20%C4%90%E1%BA%B6C%20BI%E1%BB%86T%20ANH,7,18h00%20-%2020h00,C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn|[b]To%C3%A1n%20chuy%C3%AAn%20TC7.1,5-CN,18h00%20-%2020h00,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng|[b]To%C3%A1n%20T7.1,3,18h30-19h30,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng|[b]Anh%20A7.1,CN,8h00%20-%209h30,C%C3%B4%20Ph%E1%BA%A1m%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng|[b]Anh%20b%E1%BA%A3n%20ng%E1%BB%AF%20l%E1%BB%A9a%20tu%E1%BB%95i%2012%20-13,CN,9h45%20-%2011h15,|[b]V%C4%83n%20V7.1,6,18h00%20-%2020h00,C%C3%B4%20Cao%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn|[b]L%C3%BD%20L7.1,5,18h00%20-%2020h00,C%C3%B4%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C5%A9%20B%C3%ADch%20H%E1%BA%B1ng[/vc_table] [vcex_spacing size=”60px”]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 7 NĂM HỌC 2015 - 2016

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue”][b]M%C3%B4n,[b]L%E1%BB%9Bp,[b]Th%E1%BB%A9,[b]Gi%E1%BB%9D,[b]Gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn,%C4%90%E1%BB%8Ba%20%C4%91i%E1%BB%83m,[b]T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u|V%C4%83n,[b]V7.1,2,18h00%20-%2021h00,C%C3%B4%20Cao%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn,CS2,|Anh,[b]A7.1,3,18h00%20-%2020h00,C%C3%B4%20B%C3%B9i%20Ng%E1%BB%8Dc%20Quy%C3%AAn,CS1,|V%C4%83n,[b]V7.1,4,15h30%20-%2017h15,C%C3%B4%20Cao%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn,CS1,|To%C3%A1n,[b]T7.1,5,16h30%20-%2019h00,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng,CS1,|To%C3%A1n,[b]T7.2,6,17h30%20-%2020h30,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng,CS1,[/vc_table]
[vcex_spacing]

Cơ sở 1: Nhà B8, ngõ 23 Đỗ Quang

Cơ sở 2: Số 28 ngõ Núi Trúc, phố Núi Trúc.