22 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Sáu, 27 Tháng Tư, 2018.

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 6 NĂM HỌC 2016 - 2017

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue” allow_html=”1″][align-left]M%C3%94N,[align-left]L%E1%BB%9AP,[align-left]L%E1%BB%8ACH%20H%E1%BB%8CC%20D%E1%BB%B0%20KI%E1%BA%BEN,[align-left]GI%C3%81O%20VI%C3%8AN|[align-left;b]To%C3%A1n,[align-left]T6.1,[align-left]Th%E1%BB%A9%202%2C%2017h30%20-%2020h30,[align-left]Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng|[align-left;b]To%C3%A1n%20Ti%E1%BA%BFng%20Anh,[align-left]TA6.1,[align-left]Th%E1%BB%A9%204%2C%2016h00%20-%2018h00,[align-left]Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng|[align-left;b]V%C4%83n,[align-left]V6.1,[align-left]Th%E1%BB%A9%204%2C%2018h00%20-%2019h30,[align-left]C%C3%B4%20Cao%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn|[align-left;b]Anh,[align-left]A6.1,[align-left]Ch%E1%BB%A7%20nh%E1%BA%ADt%2C%208h00%20-%209h30,[align-left]C%C3%B4%20Ph%E1%BA%A1m%20B%C3%ADch%20H%E1%BB%93ng|[align-left;b]Anh%20B%E1%BA%A3n%20ng%E1%BB%AF%20l%E1%BB%A9a%20tu%E1%BB%95i%2012-13,[align-left]AB6.1,[align-left]Ch%E1%BB%A7%20nh%E1%BA%ADt%2C%209h45%20-%2011h15,[align-left]|[align-left;b]L%C3%BD%206,[align-left]L6.1,[align-left]Th%E1%BB%A9%20b%E1%BA%A3y%2C%2017h30%20-%2019h30,[align-left]C%C3%B4%20Ph%E1%BA%A1m%20V%C5%A9%20B%C3%ADch%20H%E1%BA%B1ng[/vc_table]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 6 NĂM HỌC 2015 - 2016

[vc_table vc_table_theme=”simple_blue” allow_html=”1″]M%C3%94N,[align-left]L%E1%BB%9AP,[align-center]TH%E1%BB%A8,[align-center]GI%E1%BB%9C,GI%C3%81O%20VI%C3%8AN,T%C3%80I%20LI%E1%BB%86U|To%C3%A1n,[b;align-left]T6.1,[align-center]CN,[align-center]08h30%20-%2010h00,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng,|To%C3%A1n%20Ti%E1%BA%BFng%20Anh,[b;align-left]TA6.1,[align-center]4,[align-center]16h00%20-%2018h00,Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng,|V%C4%83n,[b;align-left]V6.1,[align-center]CN,[align-center]10h15%20-%2011h30,C%C3%B4%20Cao%20H%E1%BA%A3i%20Y%E1%BA%BFn,|Anh,[b;align-left]A6.1,[align-center]6,[align-center]18h00%20-%2020h00,C%C3%B4%20B%C3%B9i%20M%E1%BB%B9%20H%E1%BA%A1nh,[/vc_table]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 6 NĂM HỌC 2017 - 2018

[vc_table][/vc_table]