25 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Hai, 28 Tháng Năm, 2018.
[vc_table allow_html=”1″][bg#c0c6c1;b;align-center]M%C3%94N,[bg#c0c6c1;b;align-center]L%E1%BB%9AP,[bg#c0c6c1;b;align-center]TH%E1%BB%9CI%20GIAN%20H%E1%BB%8CC,[bg#c0c6c1;b;align-center]%C4%90%E1%BB%8AA%20%C4%90I%E1%BB%82M,[bg#c0c6c1;b;align-center]GI%C3%81O%20VI%C3%8AN%20GI%E1%BA%A2NG%20D%E1%BA%A0Y,[bg#c0c6c1;b;align-center]N%C6%A0I%20C%C3%94NG%20T%C3%81C|[align-center]To%C3%A1n,[align-center]T10.1,[align-center]T5%2C%2017h45%20-%2021h00,[align-center]CS1,[align-center]C%C3%B4%20%C4%90%C3%A0o%20Hoa%20Mai%3Cbr%3EC%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Anh,[align-center]%C4%90H%20qu%E1%BB%91c%20gia%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%3Cbr%3EGV%20trung%20t%C3%A2m|[align-center]To%C3%A1n,[align-center]T10.2,[align-center]%C4%90ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt,[align-center]CS2,[align-center]C%C3%B4%20%C4%90%C3%A0o%20Hoa%20Mai%3Cbr%3EC%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Anh,[align-center]%C4%90H%20qu%E1%BB%91c%20gia%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%3Cbr%3EGV%20trung%20t%C3%A2m|[align-center]V%C4%83n,[align-center]V10.1,[align-center]%C4%90ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt,[align-center]CS1,[align-center],[align-center]|[align-center]V%C4%83n,[align-center]V10.2,[align-center]%C4%90ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt,[align-center]CS2,[align-center],[align-center]|[align-center]Anh,[align-center]A10.1,[align-center]%C4%90ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt,[align-center]CS1,[align-center]C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0ng%20My,[align-center]%C4%90H%20qu%E1%BB%91c%20gia%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i|[align-center]H%C3%B3a,[align-center]H10.1,[align-center]T4%2C%2017h30%20-%2019h30,[align-center]CS1,[align-center]C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng,[align-center]Chuy%C3%AAn%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20Amsterdam|[align-center]H%C3%B3a,[align-center]H10.2,[align-center]%C4%90ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt,[align-center]CS2,[align-center],[align-center]|[align-center]L%C3%BD,[align-center]L10.1,[align-center]T3%2C%2018h00%20-%2020h00,[align-center]CS1,[align-center]C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20B%C3%ADch,[align-center]Chuy%C3%AAn%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20Amsterdam|[align-center]L%C3%BD,[align-center]L10.2,[align-center]%C4%90ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt,[align-center]CS2,[align-center],[align-center][/vc_table]

Cơ sở 1: Nhà 29, ngõ 23 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy

Cơ sở 2: Số 05, ngõ 03, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Để ĐĂNG KÝ HỌC hoặc GHI DANH LỚP MỚI, xin quý phụ huynh vui lòng gọi tới số máy 024.7306.3868 – 024.3568.1888 hoặc 091.635.5518!