27.8 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Hai, 26 Tháng Sáu, 2017.

Lịch học các lớp Khối 6

[vcex_heading style=”bottom-border-w-color” text=”Lịch học Khối Trung học Cơ sở”]

[vcex_icon_box style=”three” heading=”Khối lớp 6″ image=”33″ url=”https://astar.edu.vn/khoa-hoc/lich-hoc-lop-6/”][/vcex_icon_box]

[vcex_icon_box style=”three” heading=”Khối lớp 7″ image=”33″ url=”https://astar.edu.vn/khoa-hoc/lich-hoc-lop-7/”][/vcex_icon_box]

[vcex_icon_box style=”three” heading=”Khối lớp 8″ image=”33″ url=”https://astar.edu.vn/khoa-hoc/lich-hoc-lop-8/”][/vcex_icon_box]

[vcex_icon_box style=”three” heading=”Khối lớp 9″ image=”33″ url=”https://astar.edu.vn/khoa-hoc/lich-hoc-lop-9/”][/vcex_icon_box]

[vcex_heading style=”bottom-border-w-color” text=”Lịch học Khối Trung học Phổ thông”]

[vcex_icon_box style=”three” heading=”Khối lớp 10″ image=”33″ url=”https://astar.edu.vn/khoa-hoc/lich-hoc-lop-10/”][/vcex_icon_box]

[vcex_icon_box style=”three” heading=”Khối lớp 11″ image=”33″ url=”https://astar.edu.vn/khoa-hoc/lich-hoc-lop-11/”][/vcex_icon_box]

[vcex_icon_box style=”three” heading=”Khối lớp 12″ image=”33″ url=”https://astar.edu.vn/khoa-hoc/lich-hoc-lop-12/”][/vcex_icon_box]